Synundersökning

Hos oss skall du känna dig trygg med att en legitimerad optiker utför synundersökningen. 

En synundersökning skall alltid utföras av en av Socialstyrelsen legitimerad optiker. Optikern har på samma sätt som läkare tystnadsplikt och lyder bl a under Sjuk- och hälsovårdslagen. Även patientjournallagen är gällande, vilket betyder att alla uppgifter som lämnas till optikern är skyddade och sekretessbelagda och skall förvaras i tio år.

Synundersökning hos oss innefattar grundlig kontroll av din syn och ögonhälsa. Vi följer Optikbranschens och Optikerförbundets kvalitetsnorm som du kan läsa om nedan.

 

Optikbranschens Kvalitetsnorm


Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är en branschnorm som förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet. Kvalitetsnormen är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter och är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Kvalitetsnormen syftar till en hög nationell kvalitetsnivå inom optometrin och omfattar inte optikerverksamhetens kommersiella delar. Optikerverksamheter kan efter att ha infört kvalitetsnormen begära certifiering av Optikbranschen. Certifieringskommittén inom Optikbranschen utfärdar certifikat till verksamheter efter godkänd certifiering. Certifikatet gäller i två år och ska därefter förnyas. Revision av certifierade verksamheter företas . Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kvalitetsarbetet kan certifikatet återkallas.

Optikbranschens och Optikerförbundets Kvalitetsnorm i synvården är framtagen med utgångspunkt i Socialstyrelsens föreskrifter, särskilt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.
Socialstyrelsens föreskrift vänder sig till verksamheter, vårdgivare, samt all hälso- och sjukvårdspersonal. Det motsvaras i optikerverksamheter av företagsledning, verksamhetschefer, leg optiker, optikerassistenter samt optometritekniker. Föreskriften gäller för den del av verksamheten som avser hälso- och sjukvård.

Kvalitetsnormen i synvården är utarbetad för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Utveckling av kvalitetsnormen sker fortlöpande i samverkan med branschen. Idag arbetar vi enligt version 17.

Kvalitetsnormen omfattar inte optikerverksamhetens kommersiella delar. Den är en branschnorm, som förenar samtliga optikerföretag oavsett kedjetillhörighet. Den ska användas tillsammans med ett kvalitetssystem. Kvalitetsnormen syftar till en hög nationell kvalitetsnivå inom optometrin. Den är samtidigt en lägsta godtagbara standard, vilket innebär att medlemmar gärna får överträffa kvalitetsnormen.

Optikerverksamheter som är medlemmar i Optikbranschen kan efter att ha infört Kvalitetsnormen begära certifiering av Optikbranschen. Certifieringskommittén inom Optikbranschen utfärdar certifikat till verksamheter efter godkänd certifiering. Certifikatet gäller i tre år och ska därefter förnyas.
Revision av certifierade verksamheter företas. Om det vid revision uppdagas allvarliga brister i kvalitetsarbetet kan kvalitetscertifiering dras tillbaka, varefter nycertifiering sker efter genomgånget test.

Ansvaret för Kvalitetsnormens utveckling har Optikbranschens certifieringskommitté, som består av företrädare för såväl bransch genom Optikbranschen som yrke genom Optikerförbundet.

Denna text är hämtad i sin helhet från https://optikbranschen.se/kvalitetsnorm/ 2020-09-21